تنها شاخصی که در دولت نهم رشد داشته، شاخص فلاکت است

June 8, 2009 at 6:45 pm (Uncategorized)

تنها شاخصی که در دولت نهم رشد داشته، شاخص فلاکت است

محمود جان بهت تبریک می گم بالاخره یک شاخصت افزایشی بوده است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: