جنبش سبز و خطر گوساله سامری

April 12, 2010 at 5:47 am (Uncategorized)

جنبش سبز آهسته و پیوسته مسیر سبز خویش را می پیماید و به سمت آرمان های آزادیخواهانه خود گام بر می دارد.  اما چه ضمانتی وجود دارد که پس دستیابی به اهداف خود، دوباره سناریو تبدیل شدن یک حرکت مردمی به یک حکومت خودکامه تکرار نشود. فقر فرهنگی، خرافات، تعصبات مذهبی و قومی هنوز بخشی از جامعه ماست. بنابراین جنبش سبز با تمام خون هایی که برایش ریخته شده، پس از پیروزی می تواند با این پاشنه آشیل به انحراف رفته و تراژدی ” گوساله سامری” تکرار شود. لازمه پیشگیری از چنین رخدادی ایجاد یک جنبش فرهنگی در کنار جنبش سبز است. بدون رنسانس فرهنگی، ریشه دردها و عقب ماندگی ها خشکیده نخواهد شد و بلاخره روزی جوانه های این “شوکران شوم” دامان جنبش سبز را خواهد گرفت. برخلاف جنبش های اجتماعی، جنبش های فرهنگی بسیار زمان بر و طاقت فرسا است چرا که در آن باید با جهل ونادانی مبارزه کرد که ریشه های عمیق دارد.

اما این حرکت از کجا باید آغاز شود؟  نقش هریک از ما در این میان چیست؟  رهبران جنبش چه تاثیر در این مسیر دارند؟

Advertisements

Permalink Leave a Comment