قانون جدید جمهوری اسلامی: از این به بعد به هر کی تجاوز بشه حقشه

June 17, 2011 at 1:43 pm (Uncategorized)

حکومت ایران پس از فرگیر شدن خبر تجاوز به زنان در باغ خصوصی خمینی شهر چنان موضعی گرفته است که آدم احساس می کنه، از نگاه حکومت، در ایران به هر کی تجاوز بشه حقشه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: